नगर सभाका सहभागीहरु नीति तथा कार्यक्रम अध्ययन गर्दै