News and Notices

नयाँ वडा सचिवहरुको नामावली

रोल्पा नगरपालिका कार्यालय
लिबाङ, रोल्पा २०७३
नयाँ वडा सचिवहरुको नामावली
क्र.स. साबिक गाविसको वडा नं. हालको वडा नम्बर कार्यालय वडा सचिवको नाम सम्पर्क नं.
१ लिबाङ १-४       -१ लिबाङ न.पा.कार्यालय  भगवती बुढा       9748500378

Pages