कार्यकारी सरबाट नयाँ कार्यकारी सरलाई पदभार हस्तान्तरण गर्दै